(08/01/2024)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi trực thuộc Cục Chăn nuôi.

Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi xây dựng kế hoạch tổ chức các 02 lớp đào tạo, 02 lớp tập huấn trong năm 2024, (Chi tiết tại tệp tin đính kèm):

  • Nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi.
  • Chuyên gia đánh giá VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi.
  • Nghiệp vụ đánh giá điều kiện cơ sở chăn nuôi.
  • Nghiệp vụ đánh giá điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Trung tâm trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết và đăng ký tham gia./.

Kế hoạch đào tạo 2024