BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG (24/08/2020)

Bảng giá dịch vụ năm 2020 – Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi ban hành:

  • Thông báo số: 10/TB-TTKKN-HCTH của Giám đốc Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi về việc niêm yết khung giá dịch vụ công áp dụng từ ngày 01/01/2020.
  • Thông báo số: 44/TB-TTKKN-HCTH của Giám đốc Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi về việc thay đổi khung giá dịch vụ công năm 2020 áp dụng từ ngày 19/8/2020

(2.11.2020) TB 10 Về việc ban hành khung giá

(8.19.2020) TB 44 Về việc thay đổi khung giá