Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn Chăn nuôi (05/07/2019)

Ngày 03/7/2019 Cục Chăn nuôi đã ban hành quyết định số 276/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn Chăn nuôi.

Bên cạnh đó, ngày 4/7/2019, Cục Chăn nuôi cũng cấp giấy chứng nhận cho Trung tâm về việc đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.

Xem chi tiết Quyết định.

(2019.07.03) Quyết định số 276.QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực TĂCN

(2019.07.04) Giấy chứng nhận số 01.GCN-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi Vv đăng kí bổ sung hoạt động thử nghiệm