Đào tạo

Thông báo mở các lớp đào tạo, tập huấn tháng 08/2023 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (04/07/2023)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo mở các lớp đào tạo tháng 03; 04/2023 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (30/01/2023)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi và chuyên gia đánh giá VIETGAHP tháng 10; 11/2022 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (28/09/2022)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 3/2021 tại Hà Nội (18/02/2021)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2021 (18/02/2021)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 7/2020 tại Hà Nội (06/07/2020)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 7/2020 tại Bình Dương (06/07/2020)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 11/2019 tại Hà Nội (28/10/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP lĩnh vực chăn nuôi tháng 10/2019 tại Hà Nội (30/09/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 10/2019 tại TP Hồ Chí Minh (30/09/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn...