Thử nghiệm

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI CHO TRUNG TÂM KHẢO, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHĂN NUÔI (30/09/2020)

(2020.09.25) Quyết định số 299.QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực MTCN + Phụ lục QĐ chỉ định bản phát hành (2020.09.25)... 

Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn Chăn nuôi (05/07/2019)

Ngày 03/7/2019 Cục Chăn nuôi đã ban hành quyết định số 276/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực... 

Phòng Phân tích đã thực hiện chuyển đổi sang hệ thống ISO/IEC 17025:2017 (25/04/2019)

Việc phấn đấu trở thành phòng thí nghiệm được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thí nghiệm trên thế giới nói chung và... 

NHỮNG ƯU VIỆT CỦA ISO/IEC 17025:2017 (04/03/2019)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)...