Văn bản quy phạm pháp luật

TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

TẢI VỀ

TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

TẢI VỀ

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ

TẢI VỀ

Thông tư 50 Bộ NN & PTNT về quản lý thức ăn DOWNLOAD

TẢI VỀ