Phòng Phân tích đã thực hiện chuyển đổi sang hệ thống ISO/IEC 17025:2017 (25/04/2019)

Việc phấn đấu trở thành phòng thí nghiệm được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thí nghiệm trên thế giới nói chung và đối với các phòng thí nghiệm ở Việt Nam nói riêng, khi mà nền kinh tế thế giới đang “toàn cầu hoá” ngày càng mạnh mẽ.

Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Là một phòng thí nghiệm vận hành theo hệ thống ISO, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi đã định hướng và tạo điều kiện tối đa để phòng Phân tích thực hiện việc chuyển đổi hệ thống từ phiên bản ISO/IEC 17025:2005 sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017.

Tính đến hết tháng 12 năm 2018, phòng Phân tích đã thực hiện đào tạo nội bộ về hệ thống ISO/IEC 17025:2017 cho tất cả các thử nghiệm viên và các thành viên khác có liên quan; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hệ thống theo ISO/IEC 17025:2017 để xin Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận lại.

Tháng 02 năm 2019, phòng Phân tích thuộc Trung tâm đã được BoA đánh giá và công nhận hoạt động theo hệ thống ISO phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.

Vận hành theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 giúp Phòng phân tích kiểm soát các quá trình tốt hơn, cho dữ liệu đáng tin cậy hơn, tạo điều kiện cho phòng Phân tích hợp tác thuận lợi hơn với các Phòng thử nghiệm và cơ quan khác.

Nguyễn Thị Nương