QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU (04/05/2020)

 

Tiếp nhận đăng ký chứng nhận

a) Thành phần hồ sơ

Khách hàng có nhu cầu chứng nhận gửi hồ sơ đăng ký về phòng Chứng nhận của Trung tâm. Bộ hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký chứng nhận BM-01/QT-02;

– Văn bản thể hiện tính pháp lý của khách hàng;

– Các tài liệu khác của khách hàng (nếu có).

b) Địa điểm và cách thức tiếp nhận

Khách hàng nộp hồ sơ về Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Quyết định chứng nhận

Căn cứ báo cáo thẩm xét đáp ứng yêu cầu, Trung tâm phát hành Quyết định chứng nhận  và Giấy chứng nhận (theo biểu mẫu BM-12/QT-02 ).

Giấy chứng nhận, mẫu dấu chứng nhận chỉ có giá trị với lô hàng được chứng nhận. Khách hàng không được quyền sử dụng dấu hiệu chứng nhận đối với các lô hàng khác.

Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng

BM-01/QT02                    Giấy đăng ký chứng nhận

BM-12/QT02                    Giấy chứng nhận hợp quy lô sản phẩm