THÔNG TIN NỔI BẬT

Thông báo mở các lớp đào tạo tháng 03; 04/2023 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (30/01/2023)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi và chuyên gia đánh giá VIETGAHP tháng 10; 11/2022 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (28/09/2022)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 3/2021 tại Hà Nội (18/02/2021)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2021 (18/02/2021)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... 

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI CHO TRUNG TÂM KHẢO, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHĂN NUÔI (30/09/2020)

(2020.09.25) Quyết định số 299.QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực MTCN + Phụ lục QĐ chỉ định bản phát hành (2020.09.25)... 

BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG (24/08/2020)

Bảng giá dịch vụ năm 2020 – Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi ban hành: Thông báo số: 10/TB-TTKKN-HCTH của Giám đốc Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 7/2020 tại Hà Nội (06/07/2020)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 7/2020 tại Bình Dương (06/07/2020)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CÓ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (04/05/2020)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận Khách hàng có nhu cầu chứng nhận (chứng nhận lần đầu, chứng nhận lại, đánh giá giám sát) gửi hồ sơ... 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU (04/05/2020)

  Tiếp nhận đăng ký chứng nhận a) Thành phần hồ sơ Khách hàng có nhu cầu chứng nhận gửi hồ sơ đăng ký về phòng Chứng nhận của Trung...