Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được chỉ định là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (05/07/2019)

Ngày 26/6/2019 Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quyết định số 1621/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Như vậy Trung tâm sẽ thực hiện việc kiểm tra thực tế, lấy mẫu thử nghiệm và xác nhận chất lượng đối với các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo chế độ kiểm tra thông thường hoặc kiểm tra chặt.

Chi tiết Quyết định tại đây.

(2019.06.26) Quyết định số 1621.QĐ-BVTV-KH của Cục Bảo vệ Thực vật Vv Chỉ định tổ chức CN sự phù hợp TACN có nguồn gốc thực vật nhập khẩu