Ban lãnh đạo

1. Giám đốc

Họ và tên: Phương Văn Vĩnh

Số điện thoại: 024 32191350

Email: phuongvanvinhccn@gmail.com

2. Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nghĩa

Số điện thoại: 024 32121075

Email: nghiattv@gmail.com

3. Phó Giám đốc

Họ và tên: Phạm Viết Cường

Số điện thoại: 024 37410193

Email: phamvietcuongcnh@gmail.com