Ban lãnh đạo

1. Giám đốc

Họ và tên: Phương Văn Vĩnh

Số điện thoại: 024 32191350

Email: [email protected]

 

2. Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nghĩa

Số điện thoại: 024 32121075

Email: [email protected]

 

3. Phó Giám đốc

Họ và tên: Phạm Viết Cường

Số điện thoại: 024 37410193

Email: [email protected]