Đào tạo

Tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực chăn nuôi

Từ 19/03/2024 đến 13/04/2024, căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi, được sự đồng ý của Cục trưởng chăn nuôi, Trung tâm […]

chi tiết