Giới thiệu

Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi trực thuộc Cục Chăn nuôi.

Về chức năng, nhiệm vụ

– Chức năng:

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Chăn nuôi thực hiện chức năng khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Nhiệm vụ:

+ Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi; xây dựng cơ sở dữ liệu khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi;

+ Thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy) và đánh giá, công nhận VietGAP trong chăn nuôi khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật;

+Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về khoa học công nghệ, điều tra cơ bản; dịch vụ khoa học kỹ thuât, khuyến nông, hợp tác quốc tế về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi theo quy định.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Cục trưởng Cục Chăn nuôi và quy định của pháp luật.

Quyết đinh số 310/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/2/2005

Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017

– Năng lực Trung tâm:

+ Hoạt động thử nghiệm:

Chứng chỉ công nhận của Văn phòng Công nhận chất lượng

(2023.06.30) Giấy chứng nhận số 40.GCN-CN-TACN của Cục Chăn nuôi Vv đăng kí hoạt động Thử nghiệm

(2023.06.30) Quyết định số 230.QĐ-CN-TACN của Cục Chăn nuôi Vv chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

(2021.06.17) Quyết định số 351.2021.QĐ-CN-TACN của Văn phòng Công nhận chất lượng Vv công nhận phòng thử nghiệm

+ Hoạt động chứng nhận:

(2021.12.29) Quyết định số 280.QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi

(2019.05.04) Quyết định số 151.QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN xuất khẩu, nhập khẩu

(2019.06.26) Quyết định số 1621.QĐ-BVTV-KH của Cục Bảo vệ Thực vật Vv Chỉ định tổ chức CN sự phù hợp TACN có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

(2022.04.21) Giấy chứng nhận số 41.GCN-CN-TACN của Cục Chăn nuôi Vv đăng kí hoạt động chứng nhận TĂCN

(2022.04.21) Quyết định số 81.QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi Vv chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

(2023.06.30) Giấy chứng nhận số 41.GCN-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv đăng kí hoạt động chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

(2023.06.30) Quyết định số 231.QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

+ Hoạt động đào tạo:

(2020.06.12) Công văn số 451.CN-VP của Cục Chăn nuôi Vv tập huấn và cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi

(2017.02.09) Công văn số 162.CN-GSN của Cục Chăn nuôi Vv bổ sung nhiệm vụ